TERMS AND CONDITIONS

 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไซส์สินค้า ต้องทำการติดต่อทำเรื่องเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเงินค่าส่งเปลี่ยน ไป-กลับ เอง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบสำหรับค่าส่งในส่วนนี้ 
 

นโยบายการคืนเงิน

 
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้กับสินค้าประเภทที่ไม่ได้สั่งผลิต
1. ลูกค้าต้องติดต่อทำเรื่องคืนสินค้ามายังบริษัทภายใน 7 วันทำการหลังจากการสั่งซื้อสินค้า
2. บริษัทจะชำระเงินให้ลูกค้าผ่านช่องทางการโอนเงิน
 

นโยบายการตรวจสอบสินค้า

 
1. สินค้าที่มีการทำเรื่องขอเปลี่ยน/ คืนเงิน จะต้องถูกส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบสภาพ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอเปลี่ยน/ คืนเงิน หาก สินค้าและ/หรือ บรรจุภัณฑ์ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
 

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน/ คืนสินค้า

 
1. ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับกรณี บริษัทฯ ส่งสินค้าผิด/ ชำรุด
2. มีค่าส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทฯ สำหรับกรณี เปลี่ยนไซส์/ ขอคืนเงิน
3. มีค่าส่งสินค้า ไป-กลับ สำหรับกรณีที่สินค้าและ/ หรือบรรจุภัณฑ์ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์